HOTLINE: 0933002266

Dữ liệu công trình

Chuyên mục : Dữ liệu kỹ thuật
Lượt xem : 2712

Tiêu chuẩn xây dựng

Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc.
Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

Đất xây dựng - Phân loại.
Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng.
Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm.
Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn Atterberg.
Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt.
Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.
Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún.
Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong thí nghiệm.
Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích.
Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật.
Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi.
Nhà cao tầng- Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi.
Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công.
Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.


Qui trình kỹ thuật:
Qui trình thi công cọc ép
Qui trình thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ


Hồ sơ kỹ thuật:
Mẫu báo cáo khảo sát địa chất công trình Phan Trần - Tiếng Việt

Dữ liệu công trình